Your browser does not support JavaScript!
首頁 > 服務學習中心 > 服務學習理念
服務學習理念

 

 

 

 

 

 

落實服務學習 內化品格教育

李隆盛 校長

 

 

 

 

 

 

具備現代公民基本素養 符合普世價值的修為

張振榮 學務長